Overeenkomst

Jetzt spielen | Sicherheit | Privatsphäre | Faires Spiel | Spielerunterstützung
Home
Hauptseite
Gesetzliche Ausschlußklausel
Vereinbarung
Allgemeine Bedingungen
Offizielle Spielregeln
Privatsphäre

Overeenkomst tussen het Casino en de Speler

Onderstaande voorwaarden en condities vormen de Overeenkomst tussen Spelers en het Casino. Het is van essentieel belang dat Spelers de voorwaarden in deze Overeenkomst lezen en begrijpen. Door het installeren van de Casinosoftware, het registreren in het Casino, het openen van een Rekening of het spelen van één van de Spellen, bevestigt u ("de Speler") dat u deze voorwaarden en condities volledig begrijpt en accepteert.

1.0 Verklaring door de Speler. De Speler verklaart en staat volledig in voor het volgende:

1.1 Meerderjarigheid. Speler is meerderjarig in de jurisdictie waarin Speler woonachtig is of tijdelijk verblijft. Speler is in geen geval jonger dan 18 jaar.
1.2 Legaal Gebruik. Door het gebruik van het Casino, overtreedt de Speler geen wetten in zijn Jurisdictie.
1.3 Aanvaarding Activiteit. Speler beschouwt de Spellen, het Casino of de Casinowebsite niet als aanstotelijk, afkeurenswaardig, oneerlijk of onzedelijk.
1.4 Accurate Informatie. Alle informatie die door de Speler tijdens de registratieprocedure en het rekeningbeheer wordt aangeleverd, is juist en volledig.
1.5 Persoonlijk Gebruik. Speler gebruikt het Casino en zijn Spellen uitsluitend voor privé-gebruik en niet voor zakelijke en/of commerciële doeleinden door hem of anderen, of als onderdeel van een professioneel of gecoördineerd syndicaat gebruiken.
1.6 Risico. Speler is zich ervan bewust dat bij het spelen met echt geld in het Casino het risico bestaat op het verliezen van geldbedragen.
1.7 Geldige Fondsen. De fondsen gebruikt door de Speler zijn op legale wijze verkregen, staan volledig tot de beschikking van de Speler en zijn vrijgesteld van beperkingen en verplichtingen.
1.8 Aangifte van Inkomsten. Speler begrijpt dat het zijn/haar verantwoordelijkheid is om inkomsten uit kansspelen aan te geven bij de lokale autoriteiten. Het Casino doet geen aangifte en houdt geen gedeelte van de Spelersinkomsten in ten bate van belastingheffingen.
1.9 Belastingen. Speler begrijpt dat betaling van belastingen en heffingen op inkomsten uit kansspelen uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de Speler.
1.10 Vrijwaring. Speler houdt het Casino, zijn medewerkers, bestuursleden, licentiehouders, serviceproviders, distributeurs, grossiers, dochtermaatschappijen, partners, reclamebureaus, agentschappen, mediapartners en detaillisten niet aansprakelijk en zal deze volledig vrijwaren van enige kosten, uitgaven, lasten en schade van welke aard dan ook, ontstaan door;
  1. toegang tot of gebruik van het Casino,
  2. gebruik van materiaal of software in het Casino,
  3. toegang tot of gebruik van de Casinoserver,
  4. deelname aan één van de Casinospellen, of,
  5. het accepteren van een prijs, uitbetaling of winst.
1.11 Bescherming Rekening. Speler is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar Rekeningtransacties en zal zijn/haar Rekeninginformatie vertrouwelijk houden. Speler zal zijn/haar Gebruikersnaam of paswoord niet aan derden uitgeven. Speler stemt erin toe dat het Casino in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kan worden voor enig geautoriseerd of ongeautoriseerd gebruik van de Rekening.
1.12 Correspondentie Klantenservice. Speler stemt erin toe wanneer nodig e-mail te ontvangen van het Casinomanagement betreffende het beheer van de Spelersrekening of het oplossen van technische problemen. Deze berichtgeving is gericht op specifieke onderwerpen gerelateerd aan de individuele speler en in incidentele gevallen op algemene zaken aangaande de Spelersgemeenschap.
1.13 Optionele Correspondentie. Speler stemt erin toe incidentele e-mail te ontvangen van het Casino ten bate van promoties of marktonderzoek. Deze optionele correspondentie kan door de Speler beëindigd worden door middel van een 'opt-out'-verzoek.
1.14 Accepteren van de Voorwaarden. Speler begrijpt volledig de voorwaarden, regels, procedures en condities gerelateerd aan het gebruik van het Casino. Bovendien, Speler zal niet overgaan tot het inzetten van een geldbedrag, het openen of gebruiken van een Rekening of het accepteren van een prijs of uitbetaling indien hij/zij de voorwaarden, regels, en condities van het Casino niet volledig begrijpt of hiermee niet akkoord gaat.
2.0 Deelname aan Kansspelen
2.1 Recht tot Weigering. Het Casinomanagement behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een persoon de toegang tot het spel te weigeren.
2.2 Uitblijven van Betaling. In het geval een geautoriseerde betaling van een Speler achteraf niet gehonoreerd wordt, worden eventuele speltransacties van de Speler geannuleerd en uitstaande winsten en rekeningtegoeden verbeurd.
2.3 Alleen Individuen. Spelers dienen individueel te spelen. Indien een Speler geacht wordt te spelen als onderdeel van een professioneel of gecoördineerd syndicaat, zullen zijn/haar inzetten ongeldig verklaard worden en eventuele rekeningtegoeden worden verbeurd.
2.4 Wangedrag Speler. Casinomanagement kan, naar eigen goeddunken, een Speler de toegang weigeren indien deze in overtreding is van één van de Voorwaarden of misbruik maakt van de promoties en privileges van het Casino.
3.0 Aanpassing, Opschorting of Annulering van de Spellen.
Het Casinomanagement behoudt zich het recht voor een spel te allen tijde, zonder opgaaf van reden of aankondiging aan te passen, te annuleren of op te schorten.
4.0 Internet Service Provider.
Het Casino zal op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor handelingen of verzuim van de Internet Service Provider die door de Speler gebruikt wordt om toegang te krijgen tot het Casino. Het Casino zal geen deel uitmaken van een geschil tussen de Speler en een Service Provider, noch zal een dergelijk geschil enige invloed hebben op de verplichtingen van de Speler zoals beschreven in deze Overeenkomst.
5.0 Geschillen.
5.1 Verwittiging. Een Speler met een geschil of claim dient het Casinomanagement via een e-mail aan de Spelersservice binnen 14 dagen na de datum van de oorzaak van het geschil, te verwittigen.
5.2 Ongeldige Gegevens. Het Casinomanagement behoudt zich het recht voor onvolledige en/of onjuiste gegevens van een Speler ongeldig te verklaren. Indien deze gegevens gerelateerd zijn aan de deelname van een Speler aan een spel, zal deze deelname geannuleerd worden en de geplaatste inzet worden terugbetaald.
5.3 Discrepantie gegevens. Het Casino registreert iedere transactie en inzet uitgevoerd op de casinoservers. In geval van discrepantie tussen de gegevens die een Speler meent te hebben geleverd aan het Casino en de gegevens zoals in de Casinodatabase geregistreerd werden, zal de informatie uit de Casinodatabase doorslaggevend zijn.
5.4 Beslissingen. In geval van een geschil over de door een Speler vermeende rechtens toekomende winstuitbetaling, zal de beslissing van het casinomanagement definitief en voor alle partijen bindend zijn.
6.0 Beëindiging.
De Speler kan te allen tijde deze Overeenkomst beëindigen door het Casinomanagement hierover schriftelijk te verwittigen. De beëindiging van de Overeenkomst kan plaats vinden op voorwaarde dat de Speler geen geld schuldig is aan het Casino. Na ontvangst van de verwittiging, zal de rekening van de speler worden gesloten en zullen de voorwaarden van deze Overeenkomst nog 180 dagen van kracht blijven.
Het Casinomanagement kan te allen tijde naar eigen goeddunken deze Overeenkomst beëindigen en de Speler het gebruik van het Casino ontzeggen. Dit kan gebeuren zonder specifieke opgaaf van redenen en met name in het geval van handelingen die schade kunnen brengen aan het Casino of andere Spelers, inclusief maar niet gelimiteerd tot: fraude; misbruik van promoties of privileges; misbruik van de Casinowebsite, -software of -diensten; of ongefundeerde claims.
7.0 Discrepanties in taal.
In geval van discrepantie tussen de betekenis van één van de vertalingen van deze Overeenkomst, zal de betekenis van de engelstalige versie doorslaggevend zijn.

Aanvaarding.
Deze Overeenkomst wordt beschouwd als geaccepteerd en ondertekend wanneer de Speler de Casinosoftware installeert en/of registreert in het Casino om een Rekening te openen en/of een Casino spel speelt met echt geld.
Vereinbarung zwischen dem Casino und dem Spieler

Die folgenden Bedingungen begründen eine Vereinbarung zwischen den Spielern und dem Casino. Es ist wichtig, dass der Spieler diese Bedingungen liest und versteht. Durch die Installation der Casinosoftware, der Registrierung beim Casino und/oder dem Spielen eines der angebotenen Spiele, erkennen Sie (der Spieler) die Anwendbarkeit der Vereinbarung ausdrücklich an und bestätigen diese gelesen und vollinhaltlich zur Kenntnis genommen zu haben.

1.0 Erklärungen des Spielers Der Spieler erklärt und gewährleistet vollumfanglich folgendes:

1.1 Zugelassenes Alter. Der Spieler erklärt mit Abschluß der Wette, dass er das 18. Lebensjahr vollendet hat und der Abschluss von Wetten am Ort, an dem er sein Wettanbot eingibt, nicht verboten ist.
1.2 Rechtslage. Durch Verwendung des Casinospiels verletzt der Spieler nicht seine Landesgesetze.
1.3 Annehmbare Aktivität. Der Spieler nimmt keinen Anstoß an dem Casino, der Casinowebseite oder den Casinospielen und bewertet diese als objektiv und fair.
1.4 Genauigkeit der Informationen. Alle vom Spieler bei der Registrierung und Kontoführung gegebenen Informationen sind richtig und zutreffend.
1.5 Privater Gebrauch. Der Spieler verwendet das Casino und die Spiele nur für seinen eigenen privaten, persönlichen Gebrauch und nicht zu kommerziellen oder als Geschäftszweck und nimmt an den Spielen nicht als Teil einer Spielergemeinschaft teil.
1.6 Risiko. Dem Spieler ist bewusst, dass bei Spielen mit Echtgeld Einsatz ein Risiko des Geldverlustes besteht.
1.7 Geldquellen. Das vom Spieler zum Wetten benutzte Geld wurde durch legale Tätigkeiten erworben und steht dem Spieler ohne Beschränkungen, Verpflichtungen oder Belastungen zur Verfügung.
1.8 Steuermeldung. Es ist die Aufgabe des Spielers, Einnahmen aus Wetten bei den zuständigen Behörden zu melden. Das Casino gibt keinerlei Informationen über Gewinne von Privatpersonen an Behörden weiter und wird keinen Anteil des Gewinns zu Steuerzwecken zurückhalten.
1.9 Steuern. Der Spieler erklärt sich einverstanden damit, dass alle Zahlungen, eventueller Steuern, Abgaben und Gebühren seiner alleinigen Verantwortlichkeit unterliegen.
1.10 Schadenersatzansprüche. Der Spieler wird weder das Casino noch ihre Angestellten, Manager, Direktoren, Lizenznehmer, Diensterbringer, Verteiler, Grossisten, Teilnehmer, Tochtergesellschaften, Partner, Werbepartner, Förderer oder andere Agenturen, Mittelpartner, Vertreter und Einzelhändler für jegliche Nachteile, Kosten oder Verbindlichkeiten, die dem Spieler durch das Wetten unter folgenden Aspekten entstehen, haftbar machen:
  1. Eintritt in das oder Benutzen des Casinos,
  2. Benutzung der Casino-Software oder anderer Materialien,
  3. Zugang zum oder Verwendung des Casino Servers,
  4. Teilnahme an jeglichen Spielen oder
  5. die Annahme irgendeines Preises, einer Auszahlung oder Gewinne.
1.11 Kontoschutz. Der Spieler ist für seine Kontoaktivitäten allein verantwortlich und wird seine Kontodaten geheim halten. Der Spieler wird seinen Benutzernamen und/oder Passwort an keine Dritten weitergeben. Der Spieler trägt volle alleinige Verantwortlichkeit für befugte oder unbefugte Kontobewegungen und wird das Casino hierfür nicht haftbar machen.
1.12 Kundendienst-Kommunikationen. Der Spieler erklärt sich damit einverstanden, zum Zweck der Spielerkontoverwaltung und für die Lösung technischer Probleme, E-Mails von dem Casino Management zu erhalten. Diese E-Mails beziehen sich auf spezifische Spieleraktivitäten und werden gelegentlich allgemeine Aspekte hinsichtlich der Spielergemeinschaft ansprechen.
1.13 Optionale Kommunikation. Der Spieler erklärt sich damit einverstanden, gelegentliche E-Mail-Korrespondenz zu Werbezwecken oder Spielerumfragen von dem Casino zu erhalten. Diese optionale Korrespondenz kann jederzeit durch eine einfache Antragstellung vom Spieler gestoppt werden.
1.14 Genehmigung der Bedingungen. Der Spieler versteht die Bezeichnungen, die Richtlinien, die Verfahren, die Bedingungen und die Grundprinzipien, die mit der Benutzung des Casinos verbunden sind, vollständig. Weiterhin versichert der Spieler, dass er nicht an den Wetten teilnimmt, ein Konto eröffnet oder benutzt, in das Casino eintritt, einen Preis annimmt oder Auszahlungen vornimmt, wenn er die hier aufgeführten und auf der Casino Webseite enthaltenen Bedingungen nicht vollständig versteht und akzeptiert.
2.0 Teilnahme an Echtgeld Einsätzen
2.1 Verweigerungsrecht. Das Casino Management ist jederzeit berechtigt die Annahme von Wetten eines Spielers, ohne Angabe von Gründen, zu verweigern.
2.2 Zahlungsverzug. Gerät ein Spieler in Zahlungsverzug, werden alle seine Wetten als ungültig betrachtet. Alle seine Gewinne und Preise, zu denen er ansonsten berechtigt gewesen wäre, werden eingezogen und nicht ausbezahlt.
2.3 Nur Einzelpersonen. Spieler müssen als Einzelpersonen spielen. Wenn ein Spieler als Teil einer Spielervereinigung teilnimmt, führt dies zur Annullierung seiner Wetten, zum Spielverbot, sowie zum Einzug des Geldes, welches sich auf seinen Spielkonten befindet.
2.4 Spieler Benehmensregeln. Das Casino Management darf auf eigenem Ermessen jeden Spieler, dessen Benehmen die Grundprinzipien des Casinos verletzt, sperren.
3.0 Änderung, Stornierung oder Annullierung eines Spieles.
Das Casino Management behält sich das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung und ohne Angabe von Gründen, einen Einsatz jederzeit zu ändern, zu annullieren oder zu stornieren.
4.0 Telekommunikationsdienstanbieter
Das Casino ist in keiner Hinsicht für das Verhalten oder die Mängel des Telekommunikationsdienstanbieters, welchen der Spieler für seine Verbindung zum Casino gewählt hat, verantwortlich. Das Casino wird sich nicht an einer Streitigkeit zwischen dem Spieler und seinem Telekommunikationsdienstanbieter beteiligen. Außerdem hat eine solche Streitigkeit keine Wirkung auf die Verpflichtungen des Spielers unter dieser Vereinbarung.
5.0 Streitigkeit
5.1 Ansprüche und Reklamationen. Ein Spieler der einen Anspruch erhebt muss dies binnen 14 Tagen nach Auftreten des Grundes der Reklamation dem Casino Management dies per E-Mail an unser Spieler-Unterstützungsteam mitteilen.
5.2 Unzulässige Daten. Das Casino Management ist berechtigt, unvollständige oder falsche Spieler- Daten als unzulässig zu klassifizieren. Wenn ein Spieler an einem Spiel teilgenommen hat, indem er diese falsche Daten verwendet hat so ist die Teilnahme nichtig.
5.3 Datendiskrepanz. Alle Handlungen und Spiele werden von dem Casino dokumentiert. Im Fall einer Diskrepanz zwischen den Daten, die ein Spieler glaubt, dem Casino zur Verfügung gestellt zu haben, und den Datenunterlagen des Casinos, werden die Daten der Casino Datenbank als maßgeblich betrachtet.
5.4 Entscheidungen. Im Fall einer Streitigkeit über den angeblichen Gewinn eines Spielers, ist die Entscheidung des Casino Managements endgültig und bindend.
6.0 Beendigung der Vereinbarung
Der Spieler darf diese Vereinbarung jederzeit beenden, vorausgesetzt dass der Spieler keine Geldschuld bei dem Casino hat, indem er seinen Kündigungswunsch dem Casino Management schriftlich mitteilt. Nach Erhalt des Schreibens wird das Spielkonto geschlossen. Diese AGB bleiben dennoch für weitere 180 Tage in Kraft.
Das Casino Management behält sich vor, diese Vereinbarung außer Kraft setzen und den Spieler von der Mitbenutzung des Casinos auszuschließen. Dies geschieht insbesondere in Fällen, wenn die Spieleraktivitäten dem Casino oder anderen Spielern schaden. Solche Spieleraktivitäten umfassen, sind aber nicht begrenzt auf: ungerechtfertige Ansprüche, Betrug, Missbrauch von Promotionen, Missbrauch der Casino Webseite, Software oder Dienstleistungen.
7.0 Sprachliche Diskrepanzen
Merken Sie bitte: Für den Fall, dass es irgendwelche Diskrepanz zwischen den Bedeutungen irgendwelcher übersetzten Versionen dieser Geschäftsbedingungen geben sollte, wird die Bedeutung der englischen Version als maßgebend betrachtet.

Akzeptiert
Diese Vereinbarung gilt als akzeptiert und unterschrieben wenn der Spieler die Casinosoftware installiert und/oder sich im Casino registriert und ein Konto eröffnet und/oder ein Casinospiel mit Echtgeldeinsatz spielt.Über uns | Casino Regeln | FAQ | Hilfe | Gesetzliche Ausschlußvereinbarung

Our online casino games are available in the following languages:

Francais  Japanese  Deutch  Italiano  Gokken in het Nederlands  Espanol  Espanol  English  English  English  Traditional Chinese  Korean  Dansk  Portugues  Portugues  Svenska  Greek  Simplified Chinese 
Copyright © 2003. All rights reserved. You must be 18 years or older to enter. Void in U.S. and where prohibited by law.

Play Online Casino Games at: Online-Gambling-Software.com | Gokken | Jogos do Casino | Giochi di Casino